úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Z kroniky obce I.(1945-48)-5.5.1945 obsazena Lenora americkou armádou
-rozbitá auta podél cest do Zátoně i na Boubín a Bobík
-americké vojsko obsadilo všechny význačné budovy
-v bývalé české škole jsou ubytováni členové SNB, je tu i stanice SNB(za okupace byli v budově němečtí četníci)
-v prvním školním roce bylo do školy zapsáno celkem 78 dětí
-5.5.1945 převzal správu celé obce Horní Vltavice Košák, pilař ze Zátoně, který byl okresním národním výborem jmenován správním komisařem, v práci mu pomáhal Ferdinand Valenta, spisovatel ze Zátoně; koncem června 1945 byla správní komise nahrazena místním národním výborem, jehož předsedou byl zvolen Vlastimil Krause, poštmistr z Lenory
-v prvním týdnu října 1945 byly dokončeny opravné práce ve staré škole čp.28 u sklárny
-8.října bylo zahájeno vyučování, vyučuje se ve dvou třídách, zatím na dvě směny
-oslava 28.10. 1945 se uskutečnila ve škole za účasti českého obyvatelstva, projev měl Valenta a ředitel školy Novák, památky padlých hrdinů bylo vzpomenuto v sokolovně za účasti českého obyvatelstva z celého okolí; promluvil spisovatel Ivan Olbracht, který byl v té době na dovolené v Zátoni
-30.11.1945 opouští americká armáda Lenoru, zůstává pár vojáků v domě patřící krejčímu Langovi u nádraží; Američané předávají domy, kde bydleli MNV. Přízemí v bývalé německé škole bylo ihned opraveno a zahájeno v něm vyučování
-15.12.1945 byla uvolněna velitelstvím SNB státní česká škola v čp.56
-ještě v tomto roce uspořádali místní Němci provokativně německý bál, který byl Jihočechy okomentován v tisku a vzbudil velké pohoršení u českého obyvatelstva
-v roce 1945 byli v obci čtyři politické strany-komunistická, národně demokratická, národně socialistická a strana lidová
-při odchodu Američanů byly z obce odvezeny dva promítací stroje a to na přímluvu bývalého majitele do Německa
-v obci je velké, nespočítané a neevidované množství dobytka, o které se nikdo nestará
-28.5.1946 byl proveden první odsun Němců a to do sběrného tábora ve Vimperku v počtu 45 lidí a odtud do amerického pásma v Německu
-18.6.1946 byl uskutečněn další odsun Němců v počtu 45 lidí opět do téhož sběrného tábora
-podmínkou odsunu bylo, že musela být odsunuta celá rodina
-mezi odsunutými i zdejší lékař, doktor Ladek, obec zůstala bez lékaře, píše o tom Valenta ve svém článku „Tisíc duší bez lékaře“, dochází k předčasné smrti matek a novorozeňat, např. manželka F.Valenty, 2 děti J.Součka
-v červnu 1946 byla dána do provozu Chata a jejím prvním nájemcem byl Antonín Král z Prahy
-ve školním roce 1945-46 bylo ve škole 27 dětí české národnosti a 69 dětí národnosti německé
-do obce Zátoň se nastěhovaly slovenské rodiny od Trstené; rodiny vyhnali Poláci z jejich usedlostí
-Houžná byla v červenci 1946 částečně osídlena Rusíny od Medzilaborců; Lenora je dosídlena v této době jen státními zaměstnanci; zaměstnanci sklárny jsou většinou Němci
-v tisku se rozpoutal boj o výměnu německých sklářů se skláři z vnitrozemí; Češi ještě nesmýšlejí internacionálně, cítí nenávist proti německé většině obyvatel
-v roce 1946 tráví svou dovolenou v obci spisovatel Jaroslav Seifert, píše zde báseň „Hřbitov v Horní Vltavici“
-ve školním roce 1946-1947 bylo zapsáno 55 dětí z toho české národnosti 29, slovenské 6, rusínské 15, německé 2 a 3 žáci národnosti české, mluvící jen francouzsky
-7.9.1946 byl další odsun Němců z Houžné do Volar a do amerického pásma
-18.9.1946 další odsun 180 Němců z Lenory do Vimperka a do amerického pásma
-15.12.1946 byla doplněna veřejná obecní knihovna pro osadu Lenoru, měla 110 svazků poučné i zábavné literatury


Rezoluce z 10.1.1947-zápis v kronice
-10.1.1947 nechal místní národní výbor svolat manifestační schůzi všech Čechů z Lenory a okolí do Chaty KČT v Lenoře, na schůzi rezoluce, která žádala odsun Němců z Lenory, rezoluce měla ohlas v tisku, byla podporována všemi přítomnými Čechy. Za MNV promluvil Valenta, a Pospíchal, všichni zdůvodňovali nemožnost žíti s Němci a žádali odsun
-v roce 1947 otevřena mateřská škola a zapsáno 22 dětí
-v témže roce se do obce přistěhovalo 10 rodin z Rumunska, jejichž mluvčím byl Štefan Murko; na MNV Horní Vltavice se přihlásili do komunistické strany
-po volbách v roce 1946 byl 26.5. v obci Horní Vltavice ustanoven místní národní výbor a jeho předsedou Ferdinand Valenta; do obcí přišli národní správci, jako správce Jarolím ve sklárně Lenora, sociální demokrat,, dále pak správci pil, Chaty atd., správce jmenovaly hospodářské skupiny v Praze a dekrety vydávaly generální ředitelství podniků; prvním správcem lesů v Zátoni byl Mizera František a Jan Hrdlička; prvním správcem pily byl Jan Toncar
-v roce 1947 byla znárodněna sklárna v Lenoře a doplněna emigranty z Rumunska
-v dubnu 1947 byl svolán velký manifestační projev do Chaty v Lenoře, dostavili se zástupci ministerstva vnitra, průmyslu, obrany, tisku a ostatní zástupci národní fronty-zástupci ministerstev slíbili, že učiní vše, aby se poměr Čechů a Němců změnil ve prospěch Čechů
-v červnu 1947 byl v Chatě Lenora uspořádán značkovací kurs a byly označeny všechny turistické cesty
-jaro i léto 1947 byly velmi suché, vody všude málo, koryta u domků, kde jindy šuměla voda, jsou vyschlá, hladina Vltavy poklesla tak, že je místy vidět kamenité dno, sucho ještě více postihlo vnitrozemí. Přijíždějí Slováci, aby v obci pokosili luční porosty a zachránili státu milionové hodnoty, denně bylo naloženo 20 vagónů sena; Valenta vyzývá v tisku mladé, aby přišli pomoci při budování nového českého pohraničí, dostává i odpověď od septimánů reálného gymnasia v Ústí nad Labem, že budou dělat jakoukoliv práci zdarma a že přijdou pěšky a autostopem, aby státu nevznikly sebemenší výdaje
-v roce 1948 se obec dočkává lékaře, doktora Lintnera, přijel na základě rozhodnutí zemského výboru v Praze, na několika měsíční praxi, nemá vůz, k pacientům chodí pěšky, později dostane přidělenou starou aerovku
-v Horní Vltavici pracuje pastvinářské družstvo, jehož prvním předsedou je Josef Pitra z Nišovic, hospodaření bylo špatné a tak 19.4.1949 byl ustanoven Státní statek v Horní Vltavici, který má farmy v Zátoni a Vlčích Jamách


Kronika byla vedena od roku 1965. Zápis byl do kroniky zapsán dodatečně a schválen schůzí rady MNV v Lenoře 27.4. 1965, předsedou MNV byl Josef Souček a kronikářkou byla Eva Měšťanová, hospodářka MNV

-p-

Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.