úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.

Historie založení české školy v Lenoře (část I.)


Snaha o založení menšinové jednotřídní české školy v Lenoře se dá datovat kolem roku 1920. Počet obyvatel české národnosti v obci byl do té doby celkově nevýznamný. Teprve po roce 1918 a po vzniku Československa dochází postupně k pozvolnému přílivu obyvatel české národnosti. V roce 1921 je uváděno v Lenoře celkem 724 obyvatel a z nich se k české národnosti již hlásilo 34 obyvatel. Právě v tomto období se česká menšina rozhodla zintenzivnit své snahy o založení vlastní školy. Vzhledem k tomu, že místní německá školní rada v Lenoře s těmito aktivitami nesouhlasila, odeslala dne 13. července 1921 okresní školní radě v Prachaticích protestní dopis následujícího znění:

Ctěný školský úřad v Prachaticích.

Místní školní rada neoficielní cestou obdržela informaci, že mimo komisionální postup na základě výnosu ministerstva školství a kultury z 25. listopadu 1920, (číslo 67.319), bylo rozhodnuto o zřízení „jednotřídní lidové školy v Eleonorenhain s českou výukou“ a k tomuto účelu na základě protokolu z 17. června tohoto roku a vyhlášky z 22. června t.r. (číslo 58573) byl těmito úředními nařízeními zabaven soukromý byt v Houžné č.p.33 zdejšího učitele Johanna Hraběte, který je řádně pronajmut a dopředu zaplacen u manželů Richarda a Berty Spannbauer.
Místní školní rada se jako zástupce zdejší školy cítí povinována, dát ctěnému okresnímu školnímu úřadu na vědomí, že založení této školy vyvolává značný rozruch nejenom zde ale i v celém okolí. Jak vyplývá z dotazníku o zápisu školní docházky v roce 1920/21, který byl předložen 13.září 1920, č.426, je ve zdejší trojtřídní lidové škole pouze jedno jediné dítě, které natolik ovládá český jazyk, aby bylo schopno absolvovat celou výuku v tomto jazyku. Tento dotazník byl vypracován přesně dle instrukcí, které uvádějí, že dítě je zařazeno pouze k té národnosti, jehož jazyk plně ovládá. Proto je zdejší místní školní radě i všemu německému obyvatelstvu záhadné, jaké jsou v tomto případě „závažné důvody“ aplikace paragr. 5 minoritního školského zákona z 3. dubna 1919, č. 189. Pokud by bylo od zdejší školní rady vyžádáno ve smyslu paragr. 11, odstavec 12, Českého školského zákona dobrozdání, bylo by snazší, průkazem autentických dat prokázat, že toto školské zařízení, které přinese do řad zdejšího klidného a trpělivého obyvatelstva namísto dobra a užitku pouze rozbroje a nevoli, není vůbec potřebné.
Protože je místní školní rada na základě paragr. 11, částka 8, citace.: „povinna předcházet a urovnávat spory, které by mohly vzniknout v souvislosti se školními vztahy“ , cítí nyní svoji povinnost, na základě snahy o otevření této školy předat protest. Dále prosí místní školní rada o ochranu a pomoc pro zdejšího učitele Johanna Hrabě, který se hodlá v nejbližších dnech oženit, a ani v místě ani v okolí nemůže získat byt.
Místní školní rada nemůže zamlčovat, že tento neslýchaný případ, kdy je německý učitel vyhozen na ulici, aby bylo možno zajistit ve zcela německé obci bydlení českému učiteli, vyvolal mezi vším obyvatelstvem v oblasti nesmírný rozruch a rozhořčení.

předseda
Franz Springer

Tento protest (dokonce byl interpelován vládě ČSR - viz níže) se však nesetkal s pochopením a první česká minoritní škola tak byla v roce 1921 otevřena. Škola však nevlastnila své vlastní prostory a proto se v té době vyučovalo v prostorách náhradních ať již se jednalo o Spannbauerův hostinec v Houžné nebo dokonce určitou dobu v čekárně lenorského nádraží. Teprve v roce 1923 byla postavena a dne 16. září slavnostně otevřena nová budova české školy, která sloužila výuce prakticky až do roku 1938.


-š-
Interpelace poslanců dra Schollicha, Pittingera, dra W. Feierfeila, Simma, dra Kafky a druhů vládě o nezákonném postupu školních úřadů při opatřování místností pro nově zřízenou českou školu podle § 7. zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n.

Svrchu uvedený zákon stanoví v § 7, že podle toho, zda stát nebo země nese příslušný náklad, má v určitém případě ten který činitel právo, nuceným nájmem požadovati místnosti pro školu zřízenou podle tohoto zákona. Jak svévolně obzvláště předseda zemské školní rady v takovýchto případech postupoval, nebudeme zde zvláště uváděti. Vysvítá to již z toho, že ministr školství a národní osvěty byl konečně nucen vydati výnos ze dne 21. května 1921, č. 45919, obsahující pokyny podřízeným úřadům, jak dlužno postupovati v případech §u 7 uvedeného zákona. V těchto pokynech praví se v odstavci 3: "že při každém takovém řízení jest potřebí úředně zjistiti výslechem vlastníka předmětu, který se má vyvlastniti nebo jiného uživatele místností nebo domů, jsou-li užívány jinak než vlastníkem, zda jsou splněny podmínky §u 7 zákona, tj., zda úřední opatření neohrozí vlastního bydlení nebo vlastní živnosti vlastníkovy nebo uživatelovy. Jest proto potřebí, aby všechny tyto osoby, jimž náleží disposiční a užívací právo byly slyšeny a jejich výpovědi zaznamenány v zápise. Námitky má přezkoušeti vyšetřující úřad na místě samém." Předpisy zákona a výnosy ministra školství nevzbuzují ani na okamžik pochybnosti, jak se mají prováděti. Jenže tyto výnosy neplatí však pro předsedu zemské školní rady a podřízené politické a školní úřady. Dne 17. června t. r. dostavila se do Hüblern komise, dojista okresní politické správy, která v nepřítomnosti majitele, bez předchozího oznámení ohledala dům č. 33. a po ohledání zanechala jednoduše v pokoji ležeti tento výnos:

Manželům Raimundovi a Bertě Spannbauerovým v Hüblern č. 33. Okresní politická správa v Prachaticích byla pověřena výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 4. prosince 1920, č. IV.-16062, aby zajistila pro menšinovou školu v Lenoře místnosti. Na základě komisionelního šetření zajišťují se až do rozhodnutí zemské školní rady v Praze tyto vaše místnosti podle §u 7 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 295 Sb. z. a n. jako i svrchu uvedeného výnosu zemské školní rady v Praze pro účely české menšinové školy v Lenoře. Až do rozhodnuti zemské školní rady v Praze nesmíte těmito místnostmi volně nakládati a máte očekávati pokynů zemské školní rady v Praze. Proti tomuto opatření můžete prostřednictvím okresní politické správy v Prachaticích podati do 14 dnů odpor k zemské správě politické v Praze.
Okresní hejtman: Pižl

(pokud se týče výnos ministerstva školství a nár. osvěty ze dne 10. března 1921, č. 19172.) Ježto okresní hejtman Pižl se okresní komise neúčastnil, byl tento výnos jím již in bianco podepsán a úředník okresní politické správy dodal do výnosu pouze dvě věty: "dnešního dne, pokoj a kuchyň v prvním poschodí domu v Hüblern č. 33, jež nalezli jsme prázdné." V tomto případě nebyl majitel doma slyšen; zajištěné místnosti najal však již v květnu učitel Hans Hrabe v Lenoře pro červen se souhlasem obecní bytové komise a měl se 1. června do svých místností nastěhovati, ježto nemá jiného bytu. Přibrati nebo slyšeti toho uživatele, nepokládala komise rovněž za nutné. Že podle §u 7 uvedeného zákona nelze mluviti o zajištění a že okresní politická správa není příslušná ani podle tohoto ani podle jiného zákona zajistiti nebo zabrati místnosti pro školu, jež se má zříditi a zapověděti majiteli nebo uživateli volně nakládání jimi, podotýkáme jen mimochodem. Vzhledem k těmto skutečnostem podávají podepsaní vládě tyto dotazy:
1. Ví vláda o trvalém nezákonném postupu předsedy zemské školní rady, jakož i přednostů okresních politických správ při opatřování místností pro školy, zřizované podle zákona ze dne 3. dubna 1919 a schvaluje jej?
2. Jak ospravedlní vláda tento nezákonný a v mnoha případech nehumánní postup, jehož tento případ je příkladem? A co zamýšlí učiniti, aby podřízené úřady přesně a loyálně plnily jak zákonné předpisy, tak i pokyny, vydané ministerstvem školství a nár. osvěty"?

V Praze dne 22. června 1921.
Dr. Schollich, Pittinger, dr. W. Feierfeil, Simm, dr. Kafka, dr. Hanreich, Patzel, Kraus, Knirsch, Budig, dr. Keibl, dr. Luschka, J. Fischer, dr. Radda, Schubert, Schälzky, Windirsch, dr. Lodgman, Matzner, Zierhut, J. Mayer.


-p-

Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.